Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

1. Grundlaget

Grundlaget for tilsynsvirksomheden er ombudsmandslovens § 18 og bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009 af valgfri protokol af 18. december 2002 til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (OPCAT – The Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Efter om­budsmandslovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed og ethvert tjenestested, der hører under ombudsmandens virksomhed. Efter loven kan der også foretages tilsynsbesøg i kommunale og private institutioner.

Stort set fra institutionens start i 1955 har ombudsmanden inspiceret offentlige institutioner, hvor enkeltpersoner opholder sig eller har midlertidig eller fast bolig. Det drejer sig om bl.a. kriminalforsorgens institutioner, detentioner, psykiatriske afdelinger, institutioner for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge. Efter ikrafttrædelsen den 1. januar 1997 af den nugældende ombudsmandslov blev inspektionsvirksomheden udvidet væsentligt, og der er nu nogle mere præcise forudsætninger for Folketingets Ombudsmands inspektionsvirksomhed, som er tilkendegivet af Folketinget.

I forarbejderne til ombudsmandsloven er det forudsat, at Folketingets Ombudsmand fo­retager systematiske inspektioner af fængsler.

Den tidligere gældende bestemmelse i retsplejelovens § 779 (om de da­værende amtsråds og Københavns Borgerrepræsentations tilsyn med arresthusene) blev ophævet, og det blev forudsat, at Folketingets Ombudsmand foretager systematiske inspektioner af arresthuse.

Selv om alle institutioner under Direktoratet for Kriminalforsorgen er inspiceret efter den 1. januar 1997, vil ombudsmanden fortsat skulle foretage tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institu­tioner.

Det er ligeledes i forarbejderne til ombudsmandsloven forudsat, at der sker inspektion af psykiatriske afdelinger.

Endelig er det i forarbejderne forudsat, at der sker inspektion af visse sociale botilbud.

Et beslutningsforslag, som Folketinget vedtog den 2. april 1993, om ligestilling og ligebe­handling af mennesker med handicap, indeholder også en anmodning om, at Folketingets Ombudsmand følger udviklingen på området. Det sker bl.a., ved at der foretages inspekti­oner af (navnlig) handicaptilgængelighed i offentlige bygninger mv.

I henholdsvis 2009 og 2011 begyndte ombudsmanden efter vedtagelse af særlig lovgivning herom at foretage besøg for at forebygge tortur mv. (OPCAT-besøg) samt overvåge tvangsmæssig udsendelse af udlændinge. OPCAT-besøgene omfatter offentlige og private institutioner, hvor borgere enten er frihedsberøvede eller opholder sig under vilkår, som reelt har karakter af frihedsberøvelse. Overvågningen af tvangsudsendelser foregår både på institutioner og i det offentlige rum og retter sig specielt mod politiets adfærd under udsendelsen.

Efter oprettelsen den 1. november 2012 af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand foretager ombudsmanden desuden tilsynsbesøg med særligt henblik på at kontrollere overholdelsen af børns rettigheder. Disse tilsynsbesøg omfatter såvel offentlige som private institutioner mv., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn, f.eks. døgninstitutioner for børn og unge, sociale opholdssteder, plejeforældre, hospitalsafdelinger for børn og unge, skoler, kostskoler samt dagtilbud for børn.

Om det retlige grundlag for tilsynsvirksomheden henvises i øvrigt til Rapport om Folketingets Ombudsmands tilsynsbesøg, der findes på ombudsmandens hjemmeside under Publikationer.

Den 1. november 2012 blev ombudsmandens inspektionsafdeling og OPCAT-enhed lagt sammen under én afdeling – tilsynsafdelingen. Indtil da anvendte ombudsmanden ordet ”inspektioner” om de tilsynsbesøg, som inspektionsafdelingen foretog, og ordet ”besøg” om de besøg, som OPCAT-enheden gennemførte. Ombudsmanden benytter nu ordet ”tilsynsbesøg” som en fællesbetegnelse for alle typer af inspektioner og besøg. De fleste tilsynsbesøg foretages nu både som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed og som led i ombudsmandens arbejde med at forebygge, at personer, der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Der udarbejdes årsrapporter om ombudsmandens arbejde efter OPCAT-protokollen og ombudsmandens tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser af udlændinge. Denne virksomhed indgår ikke i omtalen af inspektionsvirksomheden i afsnit 2, 3 og 5. Det gør børnekontorets tilsynsbesøg heller ikke. De tilsynsbesøg, der foretages både som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed og som led i ombudsmandens arbejde efter OPCAT-protokollen, indgår i årsrapporten om ombudsmandens arbejde efter OPCAT-protokollen.

  

2. Antal inspektioner/tilsynsbesøg og fordeling af dem på områder

Fra 1955 til den 31. december 1996 blev der gennemført i alt 168 inspektioner. Fra den 1. januar 1997 til den 1. oktober 2013 har der været gennemført 413 inspektioner, der fordeler sig således:

Fængsler

42

Pensioner

11

Arresthuse

83

Sikrede institutioner/varetægtssurrogater

12

Psykiatriske afdelinger

41

Distriktspsykiatri

10

Detentioner

101

Venterum

42

Sociale (herunder socialpsykiatriske) botilbud

29

Døgninstitutioner for børn og unge

7

Ligebehandling af mennesker med handicap

27

Andet

8
  (heraf 5 af
  kommuner)

I alt

413

 

3. Om de enkelte områder 

Fængsler

Der er 13 statsfængsler i landet.

Alle, bortset fra Statsfængslet Østjylland, har været inspiceret flere gange af Fol­ketingets Ombudsmand.

Endvidere har alle fængsler været inspiceret igen (i flere tilfælde 2 gange) efter den 1. januar 1997.

Inspektionerne af fængslerne har givet anledning til et antal særskilt rejste generelle egen drift-sager, f.eks. sager om

 • videregivelse af lægelige oplysninger fra en institution til en anden
 • foranstaltninger til at modvirke indsmugling af narkotika
 • inventar i cellerne
 • udlevering af computerudstyr
 • fejlkilder ved urinprøver
 • trusler og vold indsatte imellem
 • overbelægning
 • telefonordning
 • psykisk syge indsatte
 • oversættelse af afgørelser 

 

Arresthuse/arrestafdelinger

Der er 42 arresthuse i landet, herunder arrestafdelingerne og Københavns Fængsler, der omfatter 3 arresthuse. Alle arresthuse har været inspiceret af Folketingets Ombudsmand. Endvidere har alle arresthuse været inspiceret igen (i flere tilfælde 2 gange) efter den 1. januar 1997.

Arresthusinspektionerne har givet anledning til en række særskilt rejste egen drift-sager om generelle spørgsmål, f.eks. sager om

 • kosten i arresthusene
 • arbejds- og fritidsfællesskab
 • tv-ordninger
 • fælles madlavning
 • spørgeskemaundersøgelse vedrørende samtlige arresthuse
 • overbelægning
 • nedlæggelse af dobbeltceller
 • psykisk syge indsatte
 • beskæftigelse
 • anvendelse af det sikrede pc-netværk

 

Pensioner

Der er 8 pensioner i landet.

Alle har været inspiceret af Folketingets Ombudsmand efter den 1. januar 1997, enkelte 2 gange.

 

Sikrede institutioner/varetægtssurrogater

Der er 9 sikrede institutioner/varetægtssurrogater i landet, heraf 8 for børn og unge.

Alle på nær én har været inspiceret af Folketingets Ombudsmand efter den 1. januar 1997, nogle mere end én gang.

 

Detentioner mv.

Alle landets 12 politikredse har detentionslokaler, nogle flere steder i kredsen. Alle deten­tioner har været inspiceret, nogle mere end én gang.

Inspektionerne har også ført til en række henstillinger til Rigspolitichefen.

Henstillinger­ne er indarbejdet i detentionskundgørelsen, nu kundgørelse II, nr. 55, af 2. februar 2006, der trådte i kraft den 1. marts 2006. Ombudsmanden har fulgt henstillingerne op, herunder ved en særskilt rejst generel sag om indskærpelse af den tidligere kundgørelse, og Rigspoliti­chefen har herefter indskærpet, at kundgørelsen skal overholdes.

Over for Justitsministeriet er der stillet spørgsmål om detentionsanbringelse efter gen­nemførelsen af politireformen pr. 1. januar 2007.

 

Venterum

I forbindelse med inspektioner af detentioner er der foretaget besigtigelse af politiets vente­rum. Der findes godt 300 venterum i landet.

Besigtigelserne har bl.a. angået den fysiske indretning af venterum og den tidsmæssige ud­strækning af opholdene i dem.

Efter henvendelse fra ombudsmanden har Rigspolitichefen undersøgt den fysiske indretning af samt­lige venterum i landet, og et stort antal venterum er herefter forbedret på Rigspolitichefens initiativ. Nye bestemmelser om størrelsen og den fysiske indretning er udsendt den 7. juli 2005, og i december 2006 er der udsendt en endelig statusrapport.

Det er endvidere henstillet til Rigspolitichefen at overveje at udfærdige en generel in­struks om længerevarende anbringelse af anholdte i venterum. Rigspolitichefen har herefter udsendt en rundskrivelse af 12. januar 2011 om anvendelse af venterum og detentioner til anholdte.

 

Psykiatriske afdelinger

Ved strukturreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, overgik psykiatriområdet til de 5 regioner. Der er forskel på, hvordan de enkelte regioner har organiseret psykiatrien. Der er nu ca. 50 psykiatriske centre/afdelinger i landet, hvoraf de fleste har været inspiceret af Folketingets Ombuds­mand. Det er planen, at der skal være tilsynsbesøg på samtlige psykiatriske afdelinger, og antallet af inspektioner pr. år af disse steder er blevet øget.

Tilsynsvirksomheden koordineres med Tilsynet i henhold til grundlovens § 71, stk. 7’s, virksomhed.

Der er af egen drift gennemført en undersøgelse af årsberetningerne for samt­lige regio­nale patientklagenævn. Henstilling om mere præcise retningslinjer for udarbejdelsen af årsberetningerne er afgivet til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium i enighed med § 71, stk. 7-tilsynet. Ministeriet har herefter udsendt nye retningslinjer for udarbejdelse af årsberetninger.

Derudover er der gennemført et egen drift-projekt, hvor 30 sager blev indhentet fra et pa­tientklagenævn til gennemgang. Rapporten herom, der har betydning for klagesagsbe­handlingen i alle de regionale patientklagenævn (nu kun ét regionalt nævn), kan læses på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Distriktspsykiatrien indgår også i tilsynsvirksomheden.

 

Sociale, herunder socialpsykiatriske, botilbud

Der er et meget stort antal sociale og psykiatriske botilbud i landet. I forbindelse med inspektion af psykiatriske hospitaler/afdelinger og distriktspsykiatrien er også socialpsykiatriske botilbud inspiceret.

Udgangspunktet for indsatsen på dette område har været de enkelte regioners og kommuners tilsynsforpligtelse efter henholdsvis § 5, stk. 7, og § 148 a i lov om social service.

Tilsynsvirksomheden på dette område tilrettelægges sådan, at alle landets regioner og udvalgte kommuner bliver besøgt, og sådan, at det for så vidt angår de sociale botilbud er steder, hvor beboerne har svære handicap, der bliver inspiceret. Opmærksomheden har i den forbindelse også været rettet mod den måde, myndigheden udfører sin tilsynsopgave på i forhold til alle sine sociale botilbud.

 

Døgninstitutioner for børn og unge

Der er et stort antal døgninstitutioner for børn og unge i landet. Inspektionsvirksomheden har ikke kun omfattet de sikrede institutioner, men også andre institutioner for børn og unge. Udgangspunktet har også på dette område været at holde øje med, at de enkelte kommu­ner/regioner lever op til tilsynsforpligtelsen. Tilsynsvirksomheden på dette område varetages nu af børnekontoret.

 

Andet

Denne kategori indbefatter 2 inspektioner af Udlændingestyrelsen, 1 inspek­tion af et asylcenter og 5 kommuneinspektioner.

 

Ligebehandling af mennesker med handicap

Der er primært tale om, at Folketingets Ombudsmand i overensstemmelse med den oven­nævnte folketingsbeslutning søger at foretage en overordnet overvågning af området på forskellige måder. Der er rejst flere generelle egen drift-sager på området, bl.a. om indivi­duelle kørselsordninger, tilgængeligheden til samtlige DSB-stationer mv., tilgænge­lighed i kriminalforsorgens institutioner, tilgængeligheden til kirker og tilgængeligheden til en politistation. Der har været et løbende samarbejde med Center for Ligebehandling af Handicap­­pede, der blev nedlagt med udgangen af 2010, og Danske Handicap­orga­nisationer. Samarbejdet med centeret videreføres nu med Det Centrale Handicapråd og/eller rådets sekretariat og med Institut for Menneskerettigheder i forbindelse med instituttets udførelse af opgaven som særlig overvågningsfunktion efter FN’s handicapkonventions artikel 33, stk. 2.

Med henblik på at styrke Folketingets Ombudsmands arbejde på dette område ansatte institutionen med virkning fra den 1. juli 2011 en handicapkonsulent (på deltid). Den pågældende medarbejder er kørestolsbruger og har siden 2009 deltaget i Folketingets Ombudsmands inspektioner af handicaptilgængelighed.

Der er også gennemført egen drift-undersøgelser af et antal byggesager fra Nyborg og Herlev Kommuner (de kommunale dispensationer fra handicaptilgængelighedskrav, her­under i kommunernes egne byggerier).

I forbindelse med den almindelige inspektionsvirksomhed har opmærksomheden også været rettet mod handicaptilgængelighed. Specielt de egentlige handicaptilgængelighedsinspektioner, der er gennemført, har ført til konkrete resultater og en øget opmærksomhed om disse spørgsmål.

Folketingets Ombudsmand har for 2012 afgivet en årlig redegørelse til Folketinget om, hvad Folketingets Ombudsmand har foretaget sig på grundlag af folketingsbeslutningen af 2. april 1993. Redegørelsen er offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside under Publikationer.

 

4. Ombudsmandens vurderinger

Ombudsmandens bedømmelsesgrundlag er først og fremmest gældende ret. Der findes et stort antal regler om forholdene i institutionerne, navnlig om beboernes forhold. Det påses, om de rettigheder, som retsreglerne giver beboerne, er iagttaget.

Dernæst anlægger ombudsmanden nogle mere almenmenneskelige synspunkter vedrørende behovet for at skabe gode rammer for institutionens beboere. Disse synspunkter, der er udviklet gennem embedets mere end 50-årige virksomhed, omfatter bl.a. forhold vedrørende en institutions eller myndigheds indretning og drift samt forhold vedrørende behandlingen af og aktiviteterne for institutionens eller myndighedens brugere.

Ombudsmanden skal desuden overvåge, om gældende love eller administrative bestemmelser er forenelige særligt med Danmarks internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder, herunder FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

Ved overvågningen af tvangsmæssige udsendelser af udlændinge skal ombudsmanden særlig påse, at politiets virksomhed foretages med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse.

Ombudsmandens vurderinger i forbindelse med tilsynsbesøg foregår således på et meget bredt bedømmelsesgrundlag, som omfatter dansk lovgivning, internationale regler og standarder, god forvaltningsskik samt almindelige humanitære synspunkter.

 

5. Inspektionsvirksomheden efter afgivelse af beretningen for 2011

På cd-rommen bagest i den trykte beretning for 2011 findes en opremsning af de inspektioner, der havde fundet sted eller var planlagt frem til afgivelsen af beretningen for 2011. Seneste inspektion fandt sted den 19. september 2012.

Den inspektion af Slagelse byrum (handicaptilgængelighed), der var planlagt til den 12. september 2012, blev flyttet til den 1. oktober 2012.

Efter den 19. september 2012 har der været gennemført følgende inspektioner (8):

1. oktober 2012:         Slagelse byrum (handicaptilgængelighed)

24. oktober 2012:       Psykiatrien Syd i Vordingborg

8. november 2012:     Arresthuset i Maribo

8. november 2012:     Arresthuset i Nakskov

11. marts 2013:          Lokalpsykiatrien i Fredericia

8. april 2013:              Distriktspsykiatrien i Slagelse (Psykiatrien Vest)

22. maj 2013:             Rigshospitalet (handicaptilgængelighed)

27. august 2013:        Regionspsykiatrien Silkeborg (lokalpsykiatri)

Rapporter om og opfølgninger på de inspektioner, der er foretaget indtil den 1. november 2012, offentliggøres på Folketingets Ombudsmands hjemmeside (www.ombudsmanden.dk) under Publikationer.