Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Dette afsnit indeholder nogle hovedtal for embedets sagsbehandling. Uddybende statistiske oplysninger kan ses her.

Antallet af nye sager var i 2012 4.542 mod 4.909 i 2011. Til sammenligning har udviklingen i antallet af nye sager de seneste 10 år været følgende:


Tallet for sager, der blev oprettet på baggrund af en klage, var 4.263 i 2012 mod 4.670 i 2011.

127 sager blev oprettet som følge af ombudsmandens mulighed for af egen drift at undersøge sager (egen drift-sager, eller initiativsager), og 13 sager var tilsynssager (indtil den 1. november 2012 betegnet inspektionssager). 75 sager blev oprettet i relation til embedets opgaver i forbindelse med OPCAT (se Folketingets Ombudsmands beretning for 2009, side 18). Desuden blev der oprettet 24 sager i relation til ombudsmandens funktion som kontrolmyndighed i forbindelse med tvangsmæssige udsendelser af udlændinge (se Folketingets Ombudsmands beretning for 2011, side 21-22). Herudover blev der modtaget 742 konkrete udsendelsessager til gennemgang i henhold til § 30 a, stk. 3, i udlændingeloven (disse sager er ikke talt med i det samlede sagstal). Der blev ikke iværksat egen drift-projekter i 2012. Der blev dog i 2012 bedt om 40 sager fra Fødevareministeriets Klagecenter i forbindelse med et egen drift-projekt iværksat i 2011, som ikke var afsluttet ved udgangen af 2012.

Tallet for sager, som blev afsluttet i 2012, var 4.297 mod 4.922 i 2011. 686 (16,0 pct.) af de afsluttede sager blev realitetsbehandlet, det vil i udgangspunktet sige med en stillingtagen fra ombudsmanden. 3.611 (84,0 pct.) af de afsluttede sager blev afvist af forskellige grunde (se nærmere her, under overskriften "Afviste sager"). 

Normalt sendes der et første svar fra ombudsmanden til den, der har klaget – også i sager, der senere afvises – inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen. 35,2 pct. af de afviste klagesager blev afsluttet, inden der var gået 10 kalenderdage. Den gennemsnitlige behandlingstid i klagesager, der blev afvist, var 39,1 dag i 2012.

For realitetsbehandlede konkrete sager (dvs. rejst på ombudsmandens eget initiativ, men ikke tilsynssager mv.), som blev afsluttet i beretningsåret, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,0 måneder (181,9 dage), og for afviste konkrete sager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 40,3 dage. De tilsvarende tal for 2011 var 33,7 dage for afviste konkrete sager og 162,7 dage for realitetsbehandlede konkrete sager.

Sagsbehandlingstiderne har generelt været længere i 2012 end i de forudgående år, ligesom produktionen har været lavere. Dette har bl.a. sammenhæng med, at ombudsmanden i 2012 implementerede et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Overgangen krævede en del ressourcer, ligesom der gik nogen tid, før alle arbejdsgange var på plads i det nye system.

Ombudsmanden har opstillet mål for den tilstræbte sagsbehandlingstid i klagesagerne, dels for de sager, der afvises, dels for de sager, der realitetsbehandles. Målet er, at 90 pct. af de klagesager, der afvises, bør være afsluttet inden for 2 måneder. 75 pct. af de klagesager, der realitetsbehandles, bør være afsluttet inden for 6 måneder; efter 1 år skal 90 pct. af de klagesager, der realitetsbehandles, være afsluttet.

Disse mål nåede vi ikke helt i 2012: 81,2 pct. af de afviste klagesager blev afsluttet inden for 2 måneder (regnet som 60 dage) – målet var 90 pct. Af de realitetsbehandlede klagesager blev 69,0 pct. afsluttet inden for et halvt år (regnet som 182 dage) mod et mål på 75 pct. 87,7 pct. af de realitetsbehandlede klagesager var afsluttet efter 1 år, og her var målet 90 pct. 

Pr. 1. juni 2013 var der 236 konkrete sager, som ikke var afsluttet, 5 måneder efter at de var oprettet. Heraf afventede 179 ombudsmanden.

I 2012 erklærede jeg mig inhabil i 22 klagesager. Det forholdsvis høje tal har sammenhæng med min baggrund som rigsadvokat. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Henrik Bloch Andersen at behandle disse sager. Ombudsmandens kontor ydede sekretariatsbistand ved behandlingen af sagerne.

Færøernes Lagting overdrog ikke nogen sager til mig som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand i 2012. Derimod overdrog Inatsisartut (det grønlandske parlament) mig 2 sager som sætteombudsmand for Ombudsmanden for Inatsisartut. Jeg måtte dog erklære mig inhabil i den ene af disse sager.

Der blev i alt registreret 32.160 dokumenter (breve til og fra embedet mv.) i embedets elektroniske system i kalenderåret 2012. Det tilsvarende tal for 2011 var 30.305 dokumenter.