Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Tabel 3 viser fordelingen af samtlige sager afsluttet i 2012 efter involverede myndigheder mv. En mere detaljeret oversigt kan ses her

Tabel 3a

Tabel 3b

 

1) Den statistiske registrering af de afsluttede sager i 2012 er foretaget i umiddelbar forlængelse af afslutningen af den enkelte sag. Tabellens afsnit A er overordnet inddelt efter de ministerier, der bestod ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er nedlagt eller omlagt efter den statistiske registrering, er på samme måde som hovedregel søgt placeret under det ministerområde, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.
2) Opgørelsen inkluderer ikke kommunale tvistnævn omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Sager vedrørende sådanne nævn er medtaget under tabellens punkt E.2.
3) På grund af ændret registreringspraksis efter indførelse af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem hos ombudsmanden i marts 2012 er det ikke længere muligt at oplyse tal for de enkelte regioner.
4) Ombudsmanden traf i 2012 ingen beslutninger efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om, at et selskab, en institution, en forening mv., som administrativt var inddraget under forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen eller lov om offentlige myndigheders registre, skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed.
5) Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.
6) Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.