Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

En kvinde var utilfreds med kommunens behandling og afgørelse af hendes sag om førtidspension. Hun mente, at kommunen havde valgt at se bort fra alle lægeudtalelser. Desuden mente hun ikke, at der var taget nok hensyn til hendes skånebehov i forbindelse med en arbejdsprøvning.

Ombudsmanden afviste at behandle sagen, fordi han ikke mente, at der var udsigt til, at han kunne hjælpe med sagens resultat. Han henviste til, at han ud fra sine erfaringer med et meget stort antal tilsvarende sager om førtidspension måtte konstatere, at han normalt ikke kunne hjælpe med at opnå en anden afgørelse end den, som myndighederne var kommet frem til. Det skyldtes, at afgørelser om førtidspension i vidt omfang er baseret på lægefaglige oplysninger og konkrete afvejninger.

Ombudsmanden har ikke lægefaglig viden og kan derfor ikke vurdere, om en borger er berettiget til førtidspension eller ej. Ombudsmanden kan således normalt ikke tage stilling til, om en sag ud fra en lægefaglig synsvinkel er tilstrækkeligt oplyst, til modstridende lægefaglige vurderinger, eller til i hvilken grad en persons sygdom påvirker arbejdsevnen.

Der blev lukket for varmen og det varme vand, efter at en kommune havde afslået at hjælpe en kvinde med at betale sin gasregning. Kvinden klagede til det sociale nævn. Nævnet oplyste, at der var en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9-10 måneder. Ombudsmanden kunne ikke behandle kvindens klage over kommunens afgørelse, før myndighederne havde truffet en endelig afgørelse. Ombudsmanden sendte dog klagen videre til nævnet og bad på vegne af kvinden nævnet om at fremskynde sagen. Nævnet traf kort tid efter en afgørelse.

”Fremskyndelsesanmodninger” er et redskab, som ombudsmanden ofte bruger, typisk i forbindelse med sager, der har ligget stille i flere måneder. I denne sag skete det tidligere, fordi kvinden ikke havde varmt vand og varme.

En kommunes borgerrådgiver havde kritiseret kommunens sagsbehandlingstid i en sag om førtidspension. Borgeren klagede alligevel til ombudsmanden. Ombudsmanden afviste at behandle sagen, da borgerrådgiveren allerede havde udtalt kritik af sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden lagde også vægt på, at kommunen havde oplyst, at der inden for tre måneder ville blive truffet en afgørelse i sagen.

Ombudsmanden modtager et meget stort antal klager om året. Ombudsmanden foretager en prioritering af sagerne og ser i den forbindelse bl.a. på, om en eventuel ombudsmandsundersøgelse ville kunne hjælpe klageren yderligere.

En af ombudsmandens medarbejdere ringede til en borger, der havde sendt en klage til ombudsmanden. Borgeren var utilfreds med sin sagsbehandler hos kommunen. Hun mente ikke, at sagsbehandleren havde sat sig nok ind i hendes sag, som handlede om fleksjob. Medarbejderen hos ombudsmanden forklarede, hvordan og hvornår ombudsmanden har mulighed for at hjælpe – bl.a. at ombudsmanden ikke kan tage stilling til spørgsmål, som den relevante myndighed ikke har forholdt sig til endnu. Medarbejderen og borgeren aftalte derfor, at ombudsmanden afsluttede sagen uden at sende et brev, fordi ombudsmanden på daværende tidspunkt ikke havde mulighed for at hjælpe borgeren.

Ombudsmanden kan afslutte sager alene på baggrund af et telefonopkald til klageren. Det kan f.eks. være i sager, hvor der ikke er udsigt til, at ombudsmanden kan hjælpe, fordi en klagemulighed ikke er udnyttet endnu.

 

Under et møde med en borger ringede en af ombudsmandens medarbejdere til en styrelse, fordi borgeren var utilfreds med, at styrelsen ikke havde svaret på en e-mail, som han havde sendt. Medarbejderen forklarede styrelsen, at borgerens e-mail skulle forstås som en yderligere forklaring af, hvilke dokumenter i styrelsen borgeren ønskede aktindsigt i. Medarbejderen forklarede også, at borgeren var utilfreds med, at han endnu ikke havde fået svar på e-mailen, og anmodede styrelsen om at fremskynde svaret.

Ombudsmanden kan hjælpe klagere på mange forskellige måder. Nogle gange kan et telefonopkald til en myndighed være det, der hurtigst hjælper en klager med at komme videre.