Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Tirsdag den 30. oktober 2012 ringede ombudsmandens OPCAT-besøgshold uden varsel på døren hos den sikrede døgninstitution Egely for at besøge institutionens sikrede afdelinger, herunder en særligt sikret afdeling. Egelys ledelse, der sad i ansættelsessamtaler, modtog besøgsholdet imødekommende og sørgede for, at tilsynsbesøget kunne gennemføres.

De fleste tilsynsbesøg er varslede, men ombudsmanden kan også tage på uvarslede besøg, f.eks. som opfølgning på tidligere, varslede besøg.

Ordet handicaptilgængelighed var ikke nævnt i forbindelse med gymnasiereformen, som betød, at de tidligere amtsgymnasier blev selvejende. Ombudsmanden mente, at det var vigtigt, at også handicaptilgængelighed blev inddraget i planlægningen og koordineringen af gymnasieområdet. Derfor bad ombudsmanden Undervisningsministeriet om et møde.

Undervisningsministeriet oplyste på mødet, at ministeriet overvejede at tage kontakt til fordelingsudvalgene, der står for fordelingen af elever til de enkelte gymnasier.

Efterfølgende meddelte ministeriet, at problemstillingen var blevet drøftet på et møde med fordelingsudvalgenes sekretariater og taget med i ministeriets overvejelser om at ændre bekendtgørelsen om optagelse på de gymnasiale uddannelser. Efter ændringen indgår handicaptilgængelighed nu som et væsentligt kriterium ved fordelingen af elever til de enkelte gymnasier.

Folketingets Ombudsmand følger udviklingen i ligebehandlingen af mennesker med handicap efter opfordring fra Folketinget. Ombudsmanden foretager bl.a. tilsyn med handicaptilgængeligheden, navnlig i forhold til ældre offentlige bygninger. Herudover er der et løbende samarbejde med myndighederne på handicapområdet og med Danske Handicaporganisationer.

Under en tvangshjemsendelse gik en 26-årig afghansk mand amok på rejsen til Kabul. Manden var på forhånd vurderet til at være meget voldelig, og han fik ved afhentningen på Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk, fikseret sine hænder med et fikseringsbælte. I flyet på vej til Istanbul nikkede han to politifolk en skalle. Manden blev herefter holdt fast i sædet i en time af de tre ledsagende betjente indtil ankomsten til Istanbul. Under transitopholdet i Istanbul fortsatte han med at være voldelig, idet han bl.a. sparkede en betjent i hovedet. Med assistance fra det tyrkiske politi fik betjentene fastholdt manden og forsøgte at tale ham til ro indtil flyafgangen til Kabul. Alligevel forsøgte han flere gange at nikke politifolkene en skalle. I flyet til Kabul faldt han imidlertid til ro, og han fik sine hænder fri efter en times flyvning. Resten af rejsen foregik uden anvendelse af magt.

Hele forløbet blev observeret af en medarbejder hos ombudsmanden, som fløj med til Kabul, hvor manden indrejste uden problemer. Ombudsmandens medarbejder konstaterede efterfølgende, at politiet havde været nødt til at bruge magt, og at den anvendte magt ikke havde været overdreven. Under disse omstændigheder var tvangshjemsendelsen foregået så værdigt som muligt.

Ombudsmanden fører tilsyn med politiets tvangsudsendelser. En medarbejder er ansat til at følge udsendelserne – dels ved at tage med på flyrejser, dels ved at gennemgå politiets dokumenter i udvalgte sager.

En indsat klagede over et afslag på prøveløsladelse, efter at han havde udstået to tredjedele af straffen. Et sådant afslag kan indbringes for domstolene. Ombudsmanden oplyste den indsatte om muligheden for at gå til domstolene og lukkede herefter sagen.

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over domstolene. Efter fast praksis behandler han heller ikke sager, hvor der er en særlig let adgang til domstolsprøvelse – og det gælder, uanset om adgangen til domstolsprøvelse er udnyttet eller ej.

 

I forbindelse med et tilsynsbesøg på Aalborg Psykiatriske Sygehus blev ombudsmanden opmærksom på, at sygehuset i en instruks havde fastsat nogle regler om begrænsninger og indgreb over for den enkelte patient. Bl.a. krævede det tilladelse fra sygehusets personale at forlade sygehuset. Ombudsmanden bad Psykiatrien i Region Nordjylland om at redegøre for det retlige grundlag for disse begrænsninger i forhold til patienterne, der var frivilligt indlagt og ikke tvangstilbageholdt efter psykiatriloven.

Ombudsmanden præciserede, at psykiatriloven udtømmende gør op med, i hvilket omfang der kan ske frihedsberøvelse på en psykiatrisk afdeling. Ombudsmanden henstillede til psykiatrien at sikre, at psykiatrilovens bestemmelser om frihedsberøvelse blev efterlevet nøje.

Folketingets Ombudsmand foretager tilsynsbesøg på bl.a. psykiatriske afdelinger. Under tilsynsbesøgene er opmærksomheden også rettet mod spørgsmålet om efterlevelse af psykiatrilovens regler.