Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Efter bestemmelsen i ombudsmandslovens § 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres. I beretningen fremdrager ombudsmanden bl.a. udtalelser vedrørende enkeltsager, der måtte være af almindelig interesse. Redegørelsen for sagerne i beretningen skal indeholde oplysning om de forklaringer, som myndighederne har givet om de kritiserede forhold (ombudsmandslovens § 11, stk. 2).

I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året 2012.

De sager, inspektionsrapporter og egen drift-rapporter, der er udtaget til offentliggørelse, medtages ikke længere i den trykte beretning, men kan findes på ombudsmandens hjemmeside, hvor de offentliggøres løbende. Bilag B indeholder en samlet oversigt over de sager og rapporter, der er optaget i beretningen for 2012.